Par mums Cilvēki
Par mums

Viesturs Baumanis , Dr. biol

Studiju direktors
Telefons: +371 67808219
E-pasts: viesturs@biomed.lu.lv

Viesturs Baumanis ,MD, PhD, profesors, LU BMC vadošais pētnieks ir viens no molekulārās bioloģijas un bioķīmisko procesu molekulārās izpētes pamatlicējiem Latvijā. Pēc pamatprofesijas viņs ir ārsts, kura interese par cilvēku laika gaitā ir paplašinājusies ar dzīvo radību cilvēkā un ap cilvēku, proti, mikrobioloģiju. Pētījumi par E.coli un tā bakteriofāgu struktūru un to mijiedarbības dinamiku OSI Nukleinskābju pētniecības laboratorijā 1969-1977 gados lielā mērā bija sekmīgi, pateicoties V.Baumaņa mikrobiologu grupas precīzam darbam. Jāatzīme ka uz šī pamata vēlāk attīstījās un sekmīgi izvērtās genu inženierijas metodes BMC un uz tām balstītu jaunu zāļu radīšana.V.Baumanis ir piedalījies rekombinanto interleikina 2 un α-atrija natriuretiskā faktora radīšanā.

No 1997 gada līdz šai dienai notiek Latvijā izplatīto Mycobacterium tuberculosis klīnisko izolātu izpēte .Sadarbībā ar Infektoloģijas centra Tuberkulozes un plaušu slimību klīnikas Mikobakterioloģijas laboratoriju un Eiropas Mikobakteriologu asocoāciju  raksturoti  Latvijā sastopamie M.tuberculosis genotipi un to īpatnības.Šie pētījumi ir veicinājuši un atbalstījuši Latvijas ārstu pūliņus ierobežot īpaši bīstamo multizāļu rezistento tuberkulozi Latvijā. Sakarā ar pieaugošo netuberkulozo mikobakteriožu  izplatīšanos, iespējams,  cilvēku imunitātes novājināšanās dēļ, pašlaik notiek pētījumi par netuberkulozajām mikobaktērijām, to genotipiem.                                                                                                                   

Cits V.Baumaņa interešu objekts ir ērču pāŗnēsāto slimību izraisītāji. Pārņemot stafeti no V.Bērziņa un J.Kloviņa, no 1998g.V.Baumaņa vadībā  tiek pētīti cilvēkiem un dzīvniekiem patogēnās baktērijas, riketsijas un vīrusi, ko dabā pārnēsā ērces, to ģenētiskā struktūra, kā arī patogenitātes mehānismi.

1998. gadā V. Baumanis iesaistījās arī cilvēka ģenētikas izpētes grupā. Kā pirmais interešu objekts tika izvēlēts cilvēka ātrija natriurētiskā peptīda (hANP) gēns un tā  polimorfismu pētījumi, jo pirms tam eksperimentu gaitā iegūtais rekombinantais ANF jeb ANP polipeptīds deva iedvesmi turpmākiem šī gēna pētījumiem. No 2001. gada līdz 2009. gadam V. Baumaņa zinātniskā grupa piedalījās LZP sadarbības projekta “Latvijas populācijas genofonda pētījumi un to izmantošana cilvēka patoloģijas diagnostikā un profilaksē” apakšprojekta “Mitohondriālās DNS polimorfisms latviešu etnoģenēzes pētījumos”. Šobrīd realizējas arī Y hromosomas pētījumi gan Latvijas populācijā, gan kaimiņpopulācijās, sadarbojoties ar prof. L.Livšicu no Ukrainas, prof. S.Limborsku no Krievijas , prof.V.Kučinskas no Lietuvas un prof. R.Villemu no Igaunijas. Bez populāciju ģenētikas pētīumiem, nesen iesākts „Ilgdzīvotības ģenētisko aspektu izpētes” bāzes apakšprojekts. Projekta ietvaros tiek plānots noskaidrot novecošanās mehānismu pamatā esošo mitohondriju un hromosomu telomēru struktūras izmaiņas.

Visu augstākminēto pētījumu izpildē, protams, piedalījušies virkne citu zinātnieku un  studentu. Vairāki no tiem  sekmīgi izstrādājuši savus kursa, bakalaura, maģistra un doktora darbus un tos sekmīgi aizstāvējuši. 

Bez aktīvās zinātniskās darbības, prof. V. Baumanis ir lielisks pedagogs, ilggadējs LU Molekulārās bioloģijas katedras vadītājs. Viņa plašās zināšanas un nopietna attieksme pret visu, kas tiek darīts, redzama vairākos sagtavotos un pasniegtos studiju kursos bakalauru un maģistru sagatavošanas programmās LU Bioloģijas fakultātē.

Būdams LU Molekulārās bioloģijas katedras vadītājs V.Baumanis ir dabīga un nepastarpināta saite starp studentiem un zinātniekiem. Viņš piesaista studentus  BMC, līdz ar to dodot studentiem iespēju  piedalīties aktuālos  zinātniskos pētījumos reālos apstākļos un pārbaudīt savu gribēšanu un varēšanu strādāt zinātnē. No otras puses, BMC tas nodrošina nepārtrauktu jaunu enerģisku cilvēku papildinājumu.

Dr. biol. Inta Jansone, Dr. biol. Liāna Pliss, Dr. biol. Renāte Ranka, 2001


Projekti
Publikācijas
Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".