Pētījumi Komercializācijas piedāvājumi
Pētījumi

Komercializācijas piedāvājumi

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs piedāvā iegādāties izmantošanas tiesības BMC radītām intelektuālā īpašuma objektiem

BMC izsludina sarunu procedūru par nepatentējamā intelektuālā īpašuma tiesību izmantošanas tiesību iegādi jeb licences līguma noslēgšanu Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) lietišķo pētījumu projektā izstrādātajām metodēm. Kopumā ir izstrādātās trīs metodes:

  • Uz Cast-PCR balstīts krūts vēža somatisko mutāciju tests (sīkāka info –   );
  • Melanomas riska noteikšanas tests (sīkāka info –   );
  • Adenohipofīzes adenomu medikamentozās terapijas prognostiskās efektivitātes noteikšana (sīkāka info –   ).

 

Informācija interesentiem

Ikviens interesents tiek aicināts piedalīties sarunu procedūrā, izsakot savu cenas piedāvājumu interesējošam objektam.

Sarunu procedūru var veikt elektroniski, rakstiski, izmantojot pastu vai faksu, vai protokolētā tikšanā klātienē. Izsakot piedāvājumu rakstiski, iesniedzējam tas jāapstiprina ar personas parakstu, bet, piedāvājumu izsakot klātienē, tas jāapstiprina, parakstoties protokolā. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz pa faksu vai elektroniski, pretendentam līdz piedāvājuma izteikšanas beigām jāapliecina piedāvājums ar parakstu (vēstules, iesnieguma vai tikšanās protokola formātā) vai ar drošu elektronisko parakstu. Piedāvājums jāparaksta piedāvājuma iesniedzēja valdes priekšsēdētājam vai tam īpaši pilnvarotai personai.

Jautājumus par sarunu procedūras norisi var uzdot rakstot uz e-pasta adresi bmc@biomed.lu.lv vai zvanot uz tālruni 67808200.

Jautājumus par metodēm var uzdot rakstot uz e-pasta adresi Jānim Kloviņam – klovins@biomed.lu.lv vai zvanot uz tālruni 67808200.

Piedāvājumus elektroniski sūtīt uz e-pasta adresi: bmc@biomed.lu.lv

Piedāvājumus pa pastu var sūtīt uz adresi: Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067

Piedāvājumus personīgi var iesniegt: Rātsupītes ielā 1 k-1 221.kab., Rīgā, LV-1067, no plkst.9.30-16.30

Piedāvājumus pa faksu var sūtīt uz: 67442407

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 24. augustam.

Licences līgums tiks slēgts ar pretendentu, kurš piedāvās visaugstāko cenu konkrētajam intelektuālā īpašuma objektam. Gadījumā, ja kāds no pretendentiem atsakās slēgt līgumu pēc sarunu procedūras rezultātu paziņošanas, līgumu tiek piedāvāts slēgt nākamā izdevīgākā piedāvājuma pretendentam.

Sarunu procedūra par izmantošanas tiesību piešķiršanu intelektuālā īpašuma objektiem notiek, lai nodrošinātu sekmīgu projektu ietvaros radušo intelektuālo īpašumu komercializāciju, ko nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 14 „Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" otro un trešo projektu iesniegumu atlases kārtu”.

Informācija ievietota 10.08.2016.

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".