Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Borrelia burgdorferi bakteriofāga strukturāli pētījumi

 

 

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros.

Projekta nosaukums: Borrelia burgdorferi bakteriofāga strukturāli pētījumi

Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.2/VIAA/4/20/704

Projekta izpildes termiņš: 2021. gada 1. janvāris – 2023. gada 30. jūnijs

Projekta kopējais finansējums: 111 505.00 EUR

Projekta īstenotājs: Dr. biol. Jānis Rūmnieks

 

Borrelia burgdorferi bakteriofāgi (fāgi) ir nozīmīgs, bet mazizpētīts Laima slimības izraisītājbaktērijas bioloģijas aspekts. B. burgdorferi šūnās plaši izplatītā plazmīdu grupa cp32 patiesībā ir latenti neparasta bakteriofāga φBB1 genomi, kuri var tikt ierosināti veidot vīrusa daļiņas un lizēt to saimniekbaktērijas, taču gandrīz nekas nav zināms par tam pamatā esošajiem mehānismiem. φBB1 bakteriofāga strukturālie proteīni ir īpaši atšķirīgi un tiem ir ļoti maza vai nekāda sekvences līdzība ar citiem zināmiem vīrusiem.

Projekta mērķis ir veikt detalizētu φBB1 bakteriofāga struktūras izpēti, izmantojot krio-elektronmikroskopijas un rentgenstaru kristalogrāfijas metodes. Iegūtā augstas izšķirtspējas trīsdimensionālā struktūra ļaus definēt funkciju vairāk nekā desmit šobrīd neskaidras nozīmes fāga proteīniem un parādīs molekulāro uzbūvi evolucionāri atšķirīgai baktēriju vīrusu grupai. Projekta gaitā iegūtajiem rezultātiem būs ievērojama vērtība borēliju un bakteriofāgu fundamentālas izpētes jomā, kā arī tie radīs iespējas tālākiem pielietojamiem pētījumiem, lai attīstītu jauna veida pieejas un līdzekļus Laima slimības ārstēšanai.

Informācija publicēta 04.01.2021.

 

Projekta progress

2021. gada 1. janvāris – 2021. gada 31. marts

Lai atvieglotu φBB1 strukturālo proteīnu pētījumus, projektu uzsākot, vispirms tika veikta bakteriofāga visa morfoģenēzes gēnu moduļa PCR amplifikācija no Borrelia burgdorferi cp32-1 plazmīdas un tā klonēšana Escherichia coli plazmīdu vektorā. Izmantojot šo konstrukciju par pamatu, tika sākts darbs pie bakteriofāga kapsīdu (“galvu”) veidojošo proteīnu producēšanas ar mērķi iegūt šo fāga sastāvdaļu E. coli sistēmā. Šim nolūkam attiecīgo proteīnu kodējošās secības gan atsevišķi, gan pa vairākām kopā tika klonētas ekspresijas vektoros un pārbaudīta to ekspresija. Provizoriski rezultāti liecina, ka attiecīgie proteīni E. coli sistēmā var tikt producēti augstā līmenī un ir pazīmes, ka tās veido kapsīdām līdzīgas struktūras.

Paralēli rekombinantajai pieejai tika arī uzsākti mēģinājumi iegūt φBB1 bakteriofāga daļiņas no B. burgdorferi šūnām indukcijas rezultātā, pārbaudot dažādas indukcijas metodes un bakteriofāga koncentrēšanas paņēmienus.

Informācija publicēta 31.03.2021

 

Projekta progress

2021. gada 1. aprīlis – 2021. gada 30. jūnijs

Escherichia coli sistēmā rekombinanti producētās φBB1 kapsīdas proteīnu veidotās struktūras tika analizētas elektronu mikroskopā ar negatīvās krāsošanas metodi, kur tika apstiprināts, ka tās veido homogēnas prokapsīdas. Tika izstrādāta attīrīšanas shēma, lai iegūtu šīs struktūras augstā tīrības pakāpē. Tika uzsāktas darbības rekombinanta φBB1 termināzes kompleksa iegūšanai, kas nepieciešams, lai mēģinātu prokapsīdas in vitro piepildīt ar DNS, tādējādi iegūstot pabeigtas kapsīdu struktūras.

Tika arī sākts eksperimentālais darbs φBB1 pamatplātnes iegūšanai Escherichia coli sistēmā rekombinantas ekspresijas ceļā. Šim nolūkam attiecīgo proteīnu kodējošās secības gan atsevišķi, gan pa vairākām kopā tika klonētas ekspresijas vektoros un pārbaudīta to ekspresija. Pamatplātnes proteīnu ekspresijas līmenis bija atšķirīgs un norisinājās darbs pie to ekspresijas līmeņa optimizācijas.

Informācija publicēta 30.06.2021Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".