Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Dabīgo galētājšūnu nozīme onkolītisko masalu vīrusu terapijas efektivitātē

 

 

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākums "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros.

Projekta nosaukums: „Dabīgo galētājšūnu nozīme onkolītisko masalu vīrusu terapijas efektivitātē”

Projekta identifikācijas Nr.:1.1.1.2/VIAA/2/18/292

Projekta izpildes termiņš: 36 mēneši (2018. gada 1. oktobris - 2021. gada 30. septembris)

Projekta kopējais finansējums: 133 806,00 EUR

Projekta īstenotājs: Dr.rer.nat. Rūta Veinalde

Onkolītisko vīrusu (OV) terapija ienāk klīniskajā praksē kā multimodāls vēža terapijas veids. Viens no OV terapijas darbības mehānismiem ir pretvēža imūnatbildes stimulācija. Dabīgās galētājšūnas (NK šūnas) ir citotoksiski limfocīti, kas ir iesaistīti ļaundabīgu un vīrusu inficētu šūnu atpazīšanā un iznīcināšanā. NK šūnu nozīme OV terapijā vēl joprojām ir pretrunīga, dažiem pētījumiem norādot labvēlīgu, bet citiem nelabvēlīgu ietekmi uz OV terapijas efektivitāti. Šī projekta mērķis ir izpētīt NK šūnu molekulāros aktivācijas mehānismus onkolītisko masalu vīrusu (oMV) terapijas kontekstā, kā arī noskaidrot NK šūnu aktivācijas nozīmi oMV terapeitiskajā efektivitātē atkarībā no audzēja mikrovides, konkrēti, audzēja MHC-I statusa. Balstoties uz projekta gaitā iegūtajiem rezultātiem, tiks izstrādātas un pārbaudītas stratēģijas racionālai NK šūnu modulācijai oMV terapijas laikā ar mērķi izveidot kombināciju terapijas stratēģijas ar palielinātu terapeitisko efektivitāti.

Informācija publicēta 01.10.2018.

 

Projekta progress:

2018. gada 1. oktobris  – 2018. gada 31. decembris

Projekta sākuma fāzē BMC pieejamā primāro melanomas šūnu līniju kolekcija (11 šūnu līnijas) ir tikusi validēta uz melanomai specifisku marķieru ekspresiju mRNS līmenī ar RT-PCR metodi. Validētajām šūnu līnijām tikusi novērtēta onkolītiskā masalu vīrusa (oMV) permisivitāte izmantojot fluorescences mikroskopiju. Tajās pašās melanomas šūnu līnijās ar kolorimetrisku šūnu dzīvotspējas testu novērtēta oMV citotoksicitāte. Balstoties uz šiem rezultātiem, divas no melanomas šūnu līnijām izvēlētas turpmākajiem eksperimentiem. Izstrādāti un pārbaudīti arī protokoli cilvēka dabīgo galētājšūnu (NK šūnu) izdalīšanai no asinīm un šo šūnu kultivēšanai in vitro. Ar laktātdehidrogenāzes citotoksicitātes testu parādīts, ka divas iepriekš izvēlētās melanomas šūnu līnijas ir jutīgas pret ar IL-2 aktivētu NK šūnu citotoksisko aktivitāti in vitro. Vēl BMC uzsākta laboratorijas tīrības pakāpes oMV produkcija, kas nepieciešami turpmākajiem eksperimentiem.

Informācija publicēta 28.12.2018.

 

Projekta progress:

2019. gada 1. janvāris – 2019. gada 31. marts

Šajā projekta īstenošanas fāzē ir pabeigta laboratorijas tīrības pakāpes onkolītisko masalu vīrusu (oMV) produkcija BMC. Ir ticis optimizēts protokols dabīgo galētājšūnu (NK šūnu) izolēšanai no cilvēka perifēro asiņu mononukleārajām šūnām. Noteikts, ka NK šūnu izdalīšana, kas balstās uz negatīvo selekciju izmantojot magnētiskās lodītes, ir vispiemērotākā turpmāk plānotajiem eksperimentiem. Veikti eksperimenti, lai salīdzinātu NK šūnu citotoksisko aktivitāti pret ar oMV inficētām un neinficētām primārās melanomas šūnu līnijām (divas dažādas šūnu līnijas). Vienā no šīm šūnu līnijām novērota tendence paaugstinātai NK šūnu citotoksicitātei pret inficētām šūnām, kamēr otrā šūnu līnijā šāds efekts nav novērots. Lai apstiprinātu šos rezultātus, izstrādāts protokols NK šūnu citotoksicitātes mērīšanai reālajā laikā izmantojot digitālu šūnu mikroskopēšanas sistēmu.

Tāpat veikti eksperimenti, lai noteiktu oMV infekcijas tiešo ietekmi uz NK šūnu aktivācijas statusu. Rezultāti rāda, ka paaugstinātas oMV koncentrācijas klātbūtnē nedaudz pieaug agrīnā aktivācijas marķiera CD69 ekspresija uz NK šūnu virsmas.

Visbeidzot, sadarbībā ar Imunoloģijas laboratoriju Lietuvas Nacionālājā Vēža Institūtā Viļņā notiek darbs pie protokolu izstrādes oMV infekcijas ietekmes novērtēšanai uz dendrītisko šūnu un NK šūnu mijiedarbību.

Informācija publicēta 29.03.2019.

 

Projekta progress:

2019. gada 1. aprīlis – 2019. gada 30. jūnijs

Izmantojot Cytation 5 šūnu vizualizēšanas iekārtu, izveidots un validēts protokols NK šūnu citotoksicitātes mērījumiem reālajā laikā. Izmantojot izveidoto reālā laika citotoksicitātes metodi, pabeigti eksperimenti, lai salīdzinātu NK šūnu citotoksicitāti pret ar oMV inficētām un neinficētām melanomas šūnu līnijām. Iegūtie rezultāti rāda, ka aktivētas NK šūnas strauji iznīcina melanomas šūnas in vitro, sasniedzot līdz 80% specifisku mērķa šūnu līzi četras stundas pēc eksperimenta sākuma. Tomēr eksperimentos nav novērotas statistiski ticamas atšķirības NK šūnu citotoksicitātes efektivitātē pret ar oMV inficētām un neinficētām melanomas šūnām. Reālā laika citotoksicitātes protokols turpmāk tiks izmantots, lai noteiktu, vai NK šūnu inkubācija ar oMV ietekmē arī NK šūnu citotoksiskās īpašības.

Šajā projekta īstenošanas fāzē arī veikti piloteksperimenti, lai pārbaudītu protokolu dendrītisko šūnu (DŠ) iegūšanai no monocītu diferenciācijas in vitro. Izmanotojot šo protokolu, tālākajā darbā tiks novērtēta oMV infekcijas ietekme uz DŠ un NK šūnu savstarpējo mijiedarbību. Eksperimenti ar dendrītiskajām šūnām tiek veikti sadarbībā ar Imunoloģijas laboratoriju Lietuvas Nacionālājā Vēža Institūtā Viļņā.

Informācija publicēta 28.06.2019.

 

Projekta progress:

2019. gada 1. jūlijs – 2019. gada 30. septembris

Šajā projekta īstenošanas fāzē ir veikti eksperimenti, lai novērtētu oMV infekcijas ietekmi uz NK šūnu un dendrītisko šūnu (DŠ) mijiedarbību. Šie eksperimenti tiek veikti sadarbībā ar Imunoloģijas Laboratoriju Lietuvas Nacionālajā Vēža Izpētes Centrā, Viļņā. Veikto eksperimentu plūsmas citometrijas rezultāti parādījuši, ka pēc infekcijas ar oMV uz DŠ virsmas tiek augstāk ekspresēti DŠ nobriešanas marķieri. Patlaban šie eksperimenti turpinās un notiek darbs, lai NK un DŠ kokultūrās novērtētu oMV infekcijas ietekmi uz NK šūnu aktivācijas statusu.

Tāpat šajā projekta fāzē ir uzsākts darbs pie dzīvnieku eksperimentu plānošanas, lai novērtētu NK šūnu lomu oMV terapijas efektivitātē atkarībā no audzēja Galvenā audu saderības kompleksa I (MHC-I) statusa. Plānotie dzīvnieku eksperimenti tiks veikti izmantojot transplantējamus peļu audzēju modeļus. Ir sagatavots izmēģinājuma projekts par dzīvnieku izmantošanu procedūrās, kas iesniegts atbilstības vērtēšanai Pārtikas un veterinārajā dienestā.  

Informācija publicēta 30.09.2019. 
Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".