Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Mitohondriālās DNS mutāciju un variantu ar nezināmu efektu raksturošana un analīze, izmantojot transmitohondriālos citoplazmatiskos hibrīdu šūnu modeļus.

Projekta nosaukums: Mitohondriālās DNS mutāciju un variantu ar nezināmu efektu raksturošana un analīze, izmantojot transmitohondriālos citoplazmatiskos hibrīdu šūnu modeļus.

Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2018/1-0180

Projekta izpildes termiņš: 1. augusts 2018. gads – 31. jūlijs 2021. gads

Projekta kopējais finansējums: 271 941 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol. Inna Iņaškina

 

Kopsavilkums

Projekta vispārīgais mērķis ir uzlabot sabiedrības veselību, uzlabojot mitohondriālo patoloģiju diagnostiku un paplašinot vispārējās zināšanas par mitohondriālās DNS variantu  patofizioloģisko ietekmi, kā arī iespējamiem terapijas mērķiem. Projekta specifiskais mērķis ir izmantot transmitohondriālos citoplazmatisko hibrīdu šūnu modeļus, lai raksturotu mitohondriālās DNS mutācijas un polimorfismus, analizējot to individuālo ietekmi uz enerģijas metabolismu šūnā, oksidatīvās fosforilēšanas sistemas efektivitāti un kodola gēnu ekspresiju, ko realizē mitohondriji, izmantojot atgriezenisko regulāciju. Piedāvātais projekts uzlabos zināšanas par mitohondriālā genoma un kodola gēnu savstarpējo ietekmi, kas ļaus labāk izprast mitohondriju fizioloģiju oksidatīvās fosforilēšanas traucējumu, kā arī neirodeģeneratīvo slimību gadījumā. Projekta iznākums būs jauna informācija par mitohondriālo traucējumu dažādiem mehānismiem un mutanto gēnu un atšķirīga ģenētiskā fona, piemēram, mtDNS haplogrupu, ietekmi uz šūnu patofizioloģiju. Projekts vērsts uz sabiedrības veselības uzlabošanu, izmantojot medicīnas, biomedicīnas, medicīnas tehnoloģijas, un bioinformātikas sinerģiju.

Informācija publicēta 01.08.2018.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".