Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Uzturā lietoto kūpinājumu ietekme uz zarnu mikrobiomu

 

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākums "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros.

Projekta nosaukums: „ Uzturā lietoto kūpinājumu ietekme uz zarnu mikrobiomu

Projekta identifikācijas Nr.:1.1.1.2/VIAA/1/16/128

Projekta izpildes termiņš: 36 mēneši (2018. gada 1. janvāris - 2020. gada 31. decembris)

Projekta kopējais finansējums: 133 806,00 EUR

Projekta īstenotājs: Dr.biol. Ineta Kalniņa

Ar daudzveidīgo kodēto enzīmu spektru zarnu mikrobiomam ir būtiska nozīme uzņemto diētas komponentu biotransformācijā, veselības nodrošināšanā un dažādu slimību attīstībā. Malkas dūmi, kas kūpināšanas procesā nodrošina produktu uzglabāšanas ilguma pagarināšanu, kā arī garšas pastiprināšanu, satur lielu skaitu dažādu faktoru, kuri potenciāli var mijiedarboties ar zarnu mikrobiomu. Pētījuma galvenais mērķis ir noskaidrot kūpinātu pārtikas produktu ietekmi uz zarnu mikrobioma sastāvu, funkcionālām izmaiņām un šo izmaiņu potenciālo nozīmi metabolisma regulācijā. Projekts iekļaus sekojošus pētījuma posmus: taksonomiskā un funkcionālā cilvēka zarnu mikrobioma profila analīze, mērķēta mikroorganismu sabiedrību raksturošana un dažādu savienojumu ietekmes izvērtēšana uz mikroorganismu sabiedrībām dažādās zarnu trakta ekosistēmas nišās peļu modeļos. Pētījumu īstenošana papildinās informāciju par dažādu baktēriju taksonu savstarpējo ietekmi un atsevišķu taksonu funkcionālo nozīmi mikroorganismu sabiedrībās, kā arī sniegs ieskatu par zarnu mikrobioma un saimniekorganisma mijiedarbību. Iegūtā informācija papildinās datus, kas ir nepieciešami uz mikrobioma modifikācijām balstītu terapijas iespēju un diētas izvēles konsultāciju izstrādei veselības aprūpes uzlabošanai.

Informācija publicēta 02.01.2018.

 

Projekta progress:

2018. gada 1. janvāris - 2018. gada 31. marts

Projekta mērķis ir izvērtēt kūpinājumu ietekmi uz cilvēka zarnu mikrobiomu. Tiek sagaidīts, ka papildus dotais diētas maiņas pētījums sniegs jaunu informāciju par zarnu mikrobioma mijiedarbību ar citiem ikdienas diētā plaši lietotiem pārtikas produktiem. Projekta īstenošanas pirmajā ceturksnī ir sagatavota projektam nepieciešamā dokumentācija, kas iekļauj informētās piekrišanas formas un anketas informācijas iegūšanai par dzīvesveidu un ikdienā lietotajiem pārtikas produktiem. Projekta protokols ir iesniegts izskatīšanai Centrālai medicīnas ētikas komitejai. Šobrīd tiek veikta diētas intervences pētījuma plānošana un potenciālo dalībnieku apzināšana.

Informācija publicēta 29.03.2018.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".