Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Vakcīnu tehnoloģiskā platforma uz augu vīrusu bāzes

Projekta nosaukums: „Vakcīnu tehnoloģiskā platforma uz augu vīrusu bāzes

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”

Projekta identifikācijas Nr.: KC-PI-2017/83

Projekta komercializācijas stratēģijas un tehniski ekonomiskās priekšizpētes izpildes termiņš: 6 mēneši (2018. gada 30. janvāris – 2018. gada 29. jūlijs)

Projekta komercializācijas stratēģijas un tehniski ekonomiskās priekšizpētes kopējais finansējums: 27 777,77 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol. A.Zeltiņš

 

Projekta mērķis ir izveidot augu vīrusiem līdzīgo daļiņu (VLP) platformu, kura kalpos par galveno komponentu dažādu profilaktisko un terapeitisko vakcīnu radīšanai.

Lai izveidotu jaunu augu VLP platformu dažādu vakcīnu radīšanai, projekta ietvaros ar datorprognozēšanas palīdzību tiks atrasti augu vīrusu strukturālie proteīni, kas satur spēcīgus T-šūnu aktivitāti stimulējošus epitopus, izmantojot internetā brīvi pieejamas datubāzes (piem., www.iedb.org). VLP kandidāti platformas izveidei tiks izvēlēti no iepriekšējo projektu laikā iegūtajām augu VLP, kas vēl nav patentēti vai publicēti. Ja starp šīm augu VLP perspektīvi kandidāti netiks atrasti, ar gēnu sintēzes, ekspresijas rekombinantos mikroorganismos un sekojošas attīrīšanas palīdzību tiks iegūtas papildus  jaunas augu VLP. Augu VLP tiks raksturotas ar fizikāli-ķīmiskām metodēm un peļu imunizācijas eksperimentos. Turklāt visperspektīvākās augu VLP tiks pārbaudītas eksperimentos ar donoru asins šūnām, tādējādi atlasot augu VLP, kas ir spējīgas stimulēt cilvēka imūnsistēmas šūnas. VLP ar vispiemērotākajām īpašībām kalpos kā platforma dažādu vakcīnu izveidei.

Projekta 1.posmā tiks veikta tehnoloģiski ekonomiskā priekšizpēte un komercializācijas stratēģijas izstrāde.

 

Informācija publicēta 30.01.2018.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".