Studijas Pētniecības darbi
Studijas

Pētniecības darbi

BMC ir draudzīga vide dažādiem pētījumiem, kurus ar pasaules līmeņa aparatūras palīdzību veic augsti kvalificēti speciālisti dažādos pētījumu virzienos (skat. sadaļu Virzieni). Katru gadu aptuveni 50 studentu no Latvijas Universitātes Bioloģijas, un Medicīnas fakultātēm, Rīgas Stradiņa universitātes ārstniecības un farmācijas fakultātēm, kā arī dažādām RTU fakultātēm, pētījumu institūta speciālistu vadībā veic savu kursa, bakalaura un doktora darbu ietvaros nepieciešamos eksperimentus un novērojumus, un pēc tam ziņo par tiem laboratoriju un grupu semināros un kolokvijos. Katru gadu LBMC tiek aizstāvēti vidēji 10 kursa darbi, 9 bakalaura darbi, 8 maģistra darbi, kā arī 2 disertācijas. Arī skolēniem, kuri ir ieinteresēti biomedicīnā, ir iespējams izstrādāt savus zinātniski pētnieciskos darbus mūsu institūtā.

Kursa, bakalauru, maģistru un doktoru darba vadīšanā vai recenzēšanā piedalās lielākā daļa BMC zinātniskā personāla, nodrošinot kvalificētu vadību, dziļi kritisku analīzi, tādējādi garantējot augstu izglītības un zinātnisko standartu ievērošanu, kā rezultātā BMC veiktie studentu darbi tiek regulāri godalgoti, studenti ir saņēmuši Morberga un Vītolu fondu stipendijas, LZP (Latvijas Zinātnes Padome) finansiālu atbalstu, ESF (Eiropas Sociālais Fonds) stipendijas. 

BMC regulāri uzņem ārzemju docētājus un studentus t.sk. nodrošinot studentiem iespējas izstrādāt promocijas darbus.

KURSA, BAKALAURA UN MAĢISTRA DARBU IZSTRĀDES IESPĒJAS

LATVIJAS BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRĀ

 

PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA

Lai pieteiktos uz kādas kursa, bakalaura vai maģistra darba tēmas izstrādi, pretendentam uz BMC Studiju direktora e-pastu (kaspars@biomed.lu.lv) jāatsūta CV un īsa motivācijas vēstule, kurā paskaidrots, kāpēc izvēlēta tieši šī tēma.  Pēc iepazīšanās ar pretendenta CV un motivācijas vēstuli, konkrētās tēmas vadītājs aicinās pretendentu uz individuālām pārrunām.

Pētījumu tēmas

Nr. p.k.

Tēmas nosaukums

Tēmas vadītājs

Pētījuma mērķis

Darba uzdevumi

Piezīmes

1.

Gēnu ekspresijas datu (NGS, mikrorindu) apstrāde un analīze

Dr.biol. Pāvels Zajakins

(Vēža biomarķieru un imunoterapijas grupa, vadītāja Dr.biol. Aija Linē)

Šajā darbā tiks veikta dažādos pētījumu projektos iegūto gēnu ekspresijas datu analīze, ar mērķi noskaidrot atšķirīgi ekspresētos gēnus dažādos šūnu modeļos vai audu paraugos, raksturot nekodējošo RNS sastāvu ekstracelulārās vezikulās vai pacientu plazmā utt.

Analizēt NGS un mikrorindu datus, izmantojot brīvi pieejamu programmatūru un pašrakstītos skriptus.

Vēlamas priekšzināšanas: Кomandrindas izmantošana, sākotnējās programmēšanas prasmes, izpratne par statistikas metodēm.

2.

Ekstracelulāro vezikulu modificēšana tumorsuppresoro miRNS nogādāšanai vēža šūnās.

Dr. biol. Artūrs Ābols

(Vēža biomarķieru un imunoterapijas grupa, vadītāja Dr.biol. Aija Linē)

Modificēt mzenhimālās cilmes šūnas (MSC), lai tās producētu ekstracelulārās vezikulas (EV), kas staru tumorsupresorās miRNS un himēro virsmas proteīnu ar proteīna G - IgG saistošo domēnu

Izveidot MSC šūnas, pielietojot lentivīrusu vektorus, kas producē EVs ar miRNS, kas nomāc vēža attīstību un virsmas proteīnu, kas ļauj pie tām piesaistīt antivielas. Testēt jauniegūto EV uzņemšanas specifiskumu vēža šūnās un to efektivitāti pielietojot dažādas molekulārās un šūnas bioloģijas metodes.

Pamatzināšanas molekulārā bioloģijā.

3.

Ekstracelulāro vezikulu RNS satura izpēte

Artūrs Bušs

(Vēža biomarķieru un Imunoterapijas grupa, vadītāja Prof. Aija Linē)

Izpētīt cilvēka plazmā esošo ekstracelulāro vezikulu (EV) subpopulāciju RNS saturu un novērtēt to pielietojuma iespējas prostatas vēža diagnostikā.

(1) EV izdalīšana no plazmas un urīna paraugiem; (2) Prostatas-specifisko EV subpopulāciju izdalīšana, izmantojot magnētiskās lodītes; (3) PSMA un CD9 pozitīvo EV subpopulāciju RNS sekvenēšana un biomarķieru identificēšana; (4) PSMA-pozitīvo subpopulāciju RNS biomarķieru kvantificēšana, izmantojot digitālo PCR.

Nepieciešamas labas angļu sarunvalodas prasmes.

4.

MiRNS kompozīcija diētas ar paaugstinātu tauku saturu ierosināta 2. tipa cukura diabēta peļu modelī

Zinātniskā asistente Laila Silamiķele

(Cilvēka ģenētikas un molekulārās medicīnas grupa, vadītājs Dr. biol. Jānis Kloviņš)

Noteikt saimniekorganisma miRNS profilus peļu modeļa zarnu mikrobioma paraugos, pētīt to saistību ar mikrobioma kompozīciju un dažādiem metabolajiem fenotipiem.

miRNS izdalīšana un bibliotēku sagatavošana, miRNS profila noteikšana, izmantojot NGS, sekvenēšanas datu analīze.

Interese par saimniekorganisma un mikroorganismu mijiedarbību, labas prasmes darbā ar datoru, angļu valodas zināšanas, spēja saplānot savu laiku.

5.

Latvijas hipofīzes adenomas pacientu populācijas anonimizētu medicīnisko datu apkopošana un statistiskā analīze

Dr. biol. Vita Rovīte (Cilvēka ģenētikas un molekulārās medicīnas grupa, vadītājs Dr.biol. Jānis Kloviņš)

Apkopot Valsts iedzīvotāju genoma datubāzē iesaistīto Latvijas hipofīzes adenomas pacientu klīniskos datus, noskaidrot populācijas parametrus, stratificējošos faktorus un to saistību ar ģenētiskajiem marķieriem un slimības klīnisko norisi.

Darbs ar anonimizētu pacientu datubāzi: apkopot datubāzē esošo informāciju, veikt datu aprakstošo statistiku, pētīt medicīnisko datu saistību ar ģenētiskajiem marķieriem (SNP) un hipofīzes adenomu griezumu/ šūnu eksperimentu rezultātiem.

Vēlamas pamatzināšanas statistikā, darbā ar datubāzēm, vēlme mācīties un precizitāte.

6.

Hipofīzes adenomas  šūnu populāciju raksturošana

Pētniece Ilona Mandrika

(Cilvēka ģenētikas un molekulārās medicīnas grupa, vadītājs Dr.biol. Jānis Kloviņš)

Identificēt dažādus šūnu subtipus hipofīzes adenomās un raksturot tajos audzēja attīstību veicinošas mutācijas.

Audzēja šūnu kultūras iegūšana no hipofīzes adenomas operāciju paraugiem.  Audzēja šūnu šķirošana izmantojot šūnu specifiskos marķierus. Individuālo hipofīzes adenomu šūnu visa genoma pavairošana un audzēja specifisko mutāciju novērtējums.

 

7.

RNS un proteīna mijedarbību pētījumi mazajiem RNS bakteriofāgiem

Zinātniskais asistents Mihails Šišovs

(Strukturālās bioloģijas grupa, vadītāji Dr.biol. Kaspars Tārs un Dr. biol. Andris Kazāks)

Pētīt mazo RNS bakteriofāgu apvalka proteīna un genomiskās RNS cilpkātu mijeidarbības, izmantojot ģenētisko inženieriju un bakreriālās ekspresijas sistēmas

Uzkonstruēt vektorplazmīdu, veikt PCR, DNS fragmentu ligēšanu, baktēriju šūnu transformāciju un gēnu ekspresiju

Vēlamas priekšzināšanas: Molekulārajā ģenētikā, ķīmijā, prasme strādāt laboratorijā, pētīt informācijas avotus

8.

Genoma telpiska regulācija: heterohromatīns, kodoliņš un hromatīna tīkls

Dr.habil.med. Jekaterina Ērenpreisa

(Vēža šūnas bioloģijas grupa, vadītāja Dr.habil.med. Jekaterina Ērenpreisa)

Pārbaudīt darba hipotēzi, ka visparēja mRNS transcripcija tiek regulēta ar heterohromtīna 3D struktūru.

Eksperimenti šūnu kultūrā, ietekmējot mRNS sintēzi un izmantojot fluorescentas antivielu proves, 2D un 3D šūnu kodola mikroskopija un attēla analīze.

Interese strādāt ar mikroskopu, spēja pielietot PC progmmatūru, hromatīna organizācijas un minimālās fizikas zināšanas. Tēma paredzēta bakalaura un maģistra darba izstrādei.

9.

DNS bakteriofāgi

Dr.biol. Andris Dišlers

(Rekombinantu proteīnu biotehnoloģijas grupa, vadītājs Dr.biol. Andris Dišlers)

No Enterobaktērijām jauniegūtu DNS-fāgu raksturošana

DNS-fāgu iegūšana, attīrīšana un raksturošana

Priekšzināšanas nav nepieciešamas, tēma paredzēta kursa vai bakalaura darba izstrādei

10.

Vides paraugu mikrobioma analīze

Zinātniskais asistents Alisa Kazarina

(Molekulārās mikrobioloģijas grupa, vadītāja Dr.biol. Renāte Ranka)

Noteikt mikroorganismu profilu vides paraugos izmantojot 16S rRNA gēnu analīzi.

Sumārās DNS izdalīšana no dažādiem vides paraugiem ar sekojošu mikroorganismu klātbūtnes analīzi izmantojot konvencionālās un NextGen sekvenēšanas metodes.

Vēlama interese par mikrobioloģiju un mikroorganismu daudzveidību ārējā vidē, labas iemaņas darbā ar datoru, angļu valodas zināšanas.

11.

Mitohondriālās DNS analīze ar NGS metodēm

Zinātniskais asistents Jānis Ķimsis

(Molekulārās mikrobioloģijas grupa, vadītāja Dr.biol. Renāte Ranka) 

Izveidot mūsdienu Latvijas iedzīvotāju mtDNS paraugkopu, veikt filoģenētisko analīzi attiecībā pret citu ģeogrāfisko apvidu un seno mtDNS.

Pilnās mtDNS sekvenēšana ar NGS, filoģenētiskā analīze.

Ģenētikas priekšzināšanas.

12. Expression of proteins of the anthocyanin synthesis pathway in yeasts

Kaia Kukk (PhD),

Paulius Lukas Tamosiunas (PhD)

To obtain sequences encoding plant enzymes participating in anthocyanin synthesis, to express these proteins in different yeasts RNA extraction from plants, cDNA synthesis, cloning, gene expression in yeasts and analysis. Two students are welcome. The working language is English. The project is intended for Bachelor thesis. Basic laboratory skills, good English and motivation are required.

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".